ANVÄNDARVILLKOR – LEVERANTÖRSGUIDEN

 

  1. INLEDNING

1.1 Dessa villkor gäller för företag som vill använda Leverantörsguiden för att marknadsföra sina varor och tjänster till konsumenter.

1.2.   Leverantörsguiden (nedan ”Leverantörsguiden”) är en digital tjänst där företag kan marknadsföra sina varor och tjänster till konsumenter. Konsumenter kommer att använda Leverantörsguiden som ett filter och en sökmotor där brudpar kan söka efter leverantörer som de behöver för att organisera sitt bröllop. Varor och tjänster kan inte säljas genom Leverantörsguiden, men konsumenter kommer att ha tillgång till kontaktinformation för de olika leverantörerna.

1.3.   Leverantörsguiden tillhandahålls av Story House Egmont AS (nedan ”Egmont”), med organisationsnummer 964 441 332, Nydalsveien 12a, 0484 Oslo. Leverantörsguiden är en del av alltombrollop.com, som också ägs av Egmont. Det företag som har ingått avtal om användning av Leverantörsguiden och därmed accepterat dessa villkor benämns nedan som ”Företaget”.

1.4.   Leverantörsguiden fungerar på så sätt att Företaget skapar en profil på Leverantörsguiden i syfte att marknadsföra sitt företag och sina tjänster till potentiella kunder. Profilen innehåller bilder, länkar till SoMe-kanaler och hemsidor, kontaktuppgifter, kartor, en beskrivning av företaget, FAQ samt vilka tjänster som erbjuds/inte erbjuds.

1.5.   Avtal om användning av Leverantörsguiden ingås genom att behörig person hos Företaget registrerar sig eller har en profil registrerad som användare av Leverantörsguiden och därefter bekräftar avtalets ingående via SMS, e-post, via pop-up eller på annat lämpligt sätt. Genom att ingå detta avtal bekräftar personen i fråga att denne har erforderlig behörighet att ingå avtalet och därmed binda Företaget. I samband med sådan registrering och ingående av avtalet accepterar Företaget att användningen av Leverantörsguiden omfattas av dessa villkor.

1.6.   Vi gör vårt bästa för att säkerställa att Leverantörsguiden är säker för konsumenter. Vi strävar därför efter att endast seriösa bolag ska registreras som leverantörer. För att säkerställa detta ställer vi ett antal kravt, som vi när som helst kan begära att Företaget dokumenterar. Om vi inte får sådan dokumentation när vi begär det eller om den dokumentation vi får inte är tillfredsställande, kan vi avslå begäran om prenumeration, stänga Företaget tillgång till Leverantörsguiden eller säga upp avtalet med omedelbar verkan.

INFORMATION OM FÖRETAGET M.M.

2.1.   Företaget ansvarar för att den information som lämnas om Företaget vid var tid är korrekt, aktuell och relevant samt att det innehåll som Företaget kommunicerar på Leverantörsguiden inte bryter mot lag eller tredje parts rättigheter eller på något sätt kan vara stötande.

2.2.   Leverantörsguiden kan endast användas av bolag som är registrerade hos Bolagsverket. Företaget måste också momsregistreras så snart tröskeln för skattepliktig omsättning uppnås. Så länge Företaget har ett avtal med Egmont är Företaget skyldigt att se till att Företaget är behörigt registrerat. Företaget är vidare skyldigt att vid var tid inneha samtliga godkännanden och tillstånd som krävs för att bedriva den relevanta verksamhet som Företaget erbjuder via Leverantörsguiden. Dessutom åtar sig Företaget att säkerställa efterlevnad av alla relevanta lagar och regler angående till exempel rapporteringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter, användning av laglig arbetskraft och arbetsmiljökrav, HSE etc. Egmont kan när som helst kräva nödvändig dokumentation om detta från Företaget. Sådan dokumentation kan inkludera dokumentation för omsättning (såsom fakturor och fakturaunderlag), räkenskapsinformation, registreringsbevis, bolagsordning och annan bolagsdokumentation, årsredovisning, kopia eller kvitto för inlämning arbetsgivardeklaration, rapportering och betalning av moms och skatt, etc.

2.3.   Om Egmont anser att det finns ett objektivt behov av det, kommer en kreditkontroll att utföras på Företaget och alla organisationer som är associerade med Företaget och Företaget verkställande direktör. Sådan kreditprövning får göras närhelst Egmont finner att det finns ett sakligt behov av detta. Egmont har rätt att avslå Företagets begäran om prenumeration, och även att säga upp en prenumeration med omedelbar verkan, om resultatet av kreditprövningen inte är tillfredsställande.

2.4.   Företaget äger inte rätt att driva egen förmedlingstjänst via Leverantörsguiden eller på annat sätt förmedla tjänster, produkter och/eller konsumentinformation till annan.

2.5.   De tjänster och produkter som Företaget erbjuder via Leverantörsguiden är inte att betrakta som bindande avtal eller avsiktsförklaringar. De tjänster och/eller produkter som erbjuds kan bland annat komma att ändras eller uppdateras, och Företaget ansvarar för att ingå egna specifika och bindande avtal om köp av tjänster och/eller produkter med konsumenter.

2.6 Om Egmont kontaktas av skattemyndigheter eller andra relevanta offentliga myndigheter angående utlämnande av information om Företaget, kommer Egmont att uppfylla alla sådana skyldigheter att lämna ut information.

 

  1. FÖRÄNDRINGAR

3.1.   Egmont kan ändra och uppdatera dessa villkor när som helst utan att meddela Företaget, men i händelse av betydande ändringar och/eller uppdateringar måste Företaget ges 1 (en) månads varsel innan ändringarna/uppdateringarna träder i kraft. De till var tid uppdaterade användarvillkoren finns tillgängliga för Företaget på leverantörguiden.alltombrollop.com.

 

3.2.   Egmont har rätt att korrigera och göra ändringar i utseendet, layouten, funktionaliteten och innehållet i leverantörsguiden utan föregående meddelande till Företaget.

 

 

  1. AVTALETS VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING

4.1.   Avtalet gäller från den tidpunkt då Företaget bekräftar avtalet enligt beskrivningen ovan i avsnitt 1.5 och för en avtalsperiod om 12 månader. Därefter förlängs avtalet kontinuerligt och automatiskt med nya avtalsperioder om 12 (tolv) månader.

 

4.2.   Om någon av parterna inte önskar att avtalet automatiskt ska förlängas med en ny 12-månadersperiod måste parten skriftligen säga upp avtalet genom att skicka en uppsägning via e-post till leverandorguiden@egmont.com senast 1 (en) månad före utgången av den aktuella avtalsperioden.

 

4.3.   Egmont kan, utan anledning, besluta att helt eller delvis, tillfälligt eller permanent, avbryta Leverantörsguiden under en pågående avtalsperiod. Sådan uppsägning kommer att meddelas med minst 1 (en) månads varsel och avtalet kommer att upphöra vid uppsägningstidens utgång, oavsett om den återstående avtalsperioden hade en längre löptid. I händelse av uppsägning utan orsak kommer Företaget att återbetalas en proportionell del av det betalda beloppet, beroende på hur mycket tid som återstår av avtalsperioden.

 

4.4.   Om det föreligger ett väsentligt brott mot dessa villkor från Företagets sida, kan Egmont besluta att säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan ytterligare skyldighet att återbetala eller kompensera för belopp som redan betalats av Företaget.  Väsentligt avtalsbrott kommer att inkludera

– Företagets konkurs, insolvens eller uppskjutande av betalningsförpliktelser eller liknande

– åtgärder från Företagets sida som strider mot tillämpliga lagar och förordningar, inklusive reglerna om reklam och god affärssed i marknadsföringslagen.

– handlingar som strider mot Egmonts uppförandekod

 

– publicering eller försök till publicering av felaktigt, vilseledande eller olämpligt innehåll på Leverantörsguiden.

– handlingar som väsentligt skadar Egmont eller Leverantörguidens goodwill och anseende

– brott mot avsnitt i villkoren 2.1, 2.2, 2.4, 6, 7,

– upprepat beteende som Egmont anser vara olämpligt gentemot konsumenter, andra företag eller Egmont.

4.5.   Företaget ska hålla Egmont skadeslöst för samtliga indirekte och direkta förluster som uppkommer till följd av krav från tredje man eller som beror på Företaget brott mot avtalet och dessa villkor.

 

  1. PRIS OCH BETALNING

5.1.   Priset för att använda Leverantörsguiden under en avtalsperiod anges i den orderbekräftelse som skickas till Företaget vid skapandet av en profil eller i särskilda avtal med det enskilda Företaget. Om inte annat anges är priserna exklusive mervärdesskatt.

5.2.   Fakturor skickas till Företaget efter mottagande av orderbekräftelse och förskottsfakturor utfärdas för ett års användning i taget med 15 dagars förfallodatum.

 

  1. RÄTTIGHETER

6.1.   Avtalet innebär inte någon överlåtelse av någon av parternas immateriella rättigheter eller marknadsföringsmaterial och ger inte heller någon part rätt att använda den andra partens immateriella rättigheter och marknadsföringsmaterial utöver vad som uttryckligen anges i dessa villkor.

6.2.   Egmont är ägare till samtliga rättigheter förknippade med Leverantörsguiden, inklusive rättigheter till själva plattformen med tillhörande programvara, egna varumärken, design, bilder och texter samt annat innehåll och material som Egmont har utarbetat och förvärvat i samband med skapandet och driften av Leverantörsguiden, och som inte är uppladdat i den enskilda applikationen.

6.3.   Företaget är ägare till sitt eget företagsnamn och företagsinformation, sina egna varumärken, mönster, bilder och texter, marknadsföringsmaterial och allt annat material och innehåll som Företaget laddar upp till sin profil och som ska användas i samband med Bolagets marknadsföring av sina varor och tjänster till konsumenter, nedan kallat ” Företagets  Material”.

6.4.   Egmont har rätt att använda ” Företagets s Material” i samband med marknadsföringen av Leverantörsguiden i alla sammanhang så länge avtalsförhållandet med Företaget består, inklusive på Egmontkoncernens webbplatser och SOME-kanaler.

 

  1. FÖRETAGETS ANVÄNDNING AV LEVERANTÖRSGUIDEN

7.1.   Det måste vara säkert för konsumenten att använda Leverantörsguiden. Företaget har därför en skyldighet att alltid agera professionellt och i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar, internationella konventioner, dessa användarvillkor och Egmonts etiska riktlinjer. De vid var tid gällande etiska riktlinjerna, Egmontkoncernens Code of Conduct, finns tillgängliga på https://www.egmont.com/sites/default/files/2019-06/Egmont%20Code%20of%20Conduct.pdf och innebär skyldigheter i förhållande till klimat, miljö, social hållbarhet och ansvarsfullt företagande.

 

7.2.    Företaget åtar sig vidare att sätta sig in i tillämpliga lagregler och riktlinjer för marknadsföring i allmänhet samt innehåll på SOME-kanaler, däribland svenska konsumentmyndigheter vägledningar och riktlinjer for marknadsföring på SOME-kanaler.

 

  1. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

8.1.   Egmont är inte ansvarig för någon förlust eller kostnad som åsamkas Företaget under den tid Företaget har ett löpande avtal om att använda Leverantörsguiden, inklusive men inte begränsat till (i) utebliven eller minskad försäljning, (ii) fel i tjänsten, (iii) att tjänsten helt eller delvis inte är tillgänglig av tekniska eller andra skäl, (iv) permanent eller tillfällig uteslutning från tjänsten, och (v) förlust av anseende etc. Egmont ansvarar inte for eventuella förluster som beror på att en konsument inte betalar Företaget i enlighet med avtal mellan Företaget och en sådan konsument.

8.2.   Om Företaget ändå skulle hålla Egmont ansvarigt för förluster eller kostnader som åsamkas Företaget i samband med dess användning av Leverantörsguiden, ska sådant ansvar under alla omständigheter vara begränsat till direkt och dokumenterad ekonomisk förlust, och begränsat till maximalt 5 000 SEK per kalenderår.

 

 

  1. ÖVRIGT

9.1.   Ingen av parterna får överlåta Avtalet till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten.

9.2.   Egmont behandling av personuppgifter sker i enlighet med vår integritetspolicy.

9.3.   Avtalsförhållandet mellan parterna regleras av norsk lag. Eventuella tvister mellan Företaget och SHE ska lösas genom förhandlingar. Om förhandlingarna misslyckas ska tvisten avgöras av allmän domstol, med Oslo tingsrätt som första instans.

 

KONTAKTA OSS

alltombrollop@egmont.com

Ustøttet nettleser

Vi har upptäckt att du kanske använder en föråldrad webbläsare som inte är kompatibel med vår webbplats. Använd ett av dessa alternativ för att förbättra din upplevelse: